Het origineel (brief aan Cie Beheer) is hier oproepbaar

De geluidsopnamen van de beide vergaderingen, waar over "aanvullend crediet" werd gesproken, zijn bewaard
zodat u zelf kunt nagaan of we correcte informatie krijgen of weer verdraaiingen van feiten

U kunt ze zelf downloaden of beluisteren, (tweemaal circa een half uur)
Even geduld, want het geluid komt wat laat!

 • de eerste, waar de raadsleden er niet uitkwamen,
 • en/of de tweede waarin het besluit, vanwege tijdsdruk werd doorgedrukt
 • Enerzijds wordt in de Raadszaal betoogd over een zeer gedetailleerd bestek van een zeer deskundig en ervaren ingenieursbureau
  waarvan de portefeuillehouder mag aannemen "dat DIT het dan ook is...", terwijl in de brief wordt gesteld dat in de raad
  reeds werd gewaarschuwd voor overschrijdingen, vanwege de compexiteit van deze klus...

  Was het nou zo dat DIT het dan ook is... of kreeg de Raad destijds al de waarschuwing voor nog meer?
  Enfin, u kunt het zelf beluisteren.

  Wie niet de tijd wil nemen om zelf te beluisteren wat er dan wél gezegd is, volgt hier de brief, met commentaar.


  Gemeente Haarlem
  Mr. B.B. Schneiders
  burgemeester Haarlem

  Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem

   

  Aan de leden van de commissie Beheer
  Datum 23 september 2015
  Ons kenmerk GOB/2015/237899

  Doorkiesnummer 023-5115251
  Contactpersoon Gerben Korten
  Email gjkorten@haarlem.nl

  Onderwerp Stand van zaken Waarderhaven

   

  Geachte leden van de commissie Beheer,

  In oktober 2014 heb ik u geïnformeerd over het gunstige aanbestedingsresultaat van het project Naar een brandveiliger Waarderhaven.
  In de commissievergadering hebben we toen nogmaals vastgesteld dat het een ingewikkeld project is
  en dat ondanks de uitvoerige en zorgvuldige voorbereiding niet precies is in te schatten welke extra kosten er
  tijdens de uitvoering naar voren kunnen komen.

  In de geluidopnames van de raadsvergaderingen staat juist: dat een zeer deskundig ingenieursbureau met ruime ervaring,
  ook met woonschepenhavens een zeer gedetaillerd bestek heeft gemaakt waarvan Bernt aanneemt"dat dit het dan ook is"…
  Alles was "in kaart gebracht.."

  Op dat moment is nogmaals de afweging gemaakt om het project niet uit te voeren en de bewoners te verplichten om zelf over te gaan
  tot het brandveilig maken van hun woonarken.
  De woonboten in de Waarderhaven zijn in geen enkel opzicht anders dan woonboten in heet Nederland.
  Elke woonboot uit de haven kan elders een ligplaats innemen en is daar veilig.
  Echter: Elke woonboot van elders, die binnen de haven wordt afgemeerd, is daar ineens NIET meer veilig.
  De conclussie laat ik aan U over…

  Er is toen besloten om het project waaraan al zoveel voorbereidingen vooraf waren gegaan door te zetten
  waarbij reeds toen door commissieleden werd geconstateerd dat er waarschijnlijk overschrijdingen op de begroting plaats zullen vinden.
  Er is, zoals uit de geluidsopnames blijkt, aan de Raadsleden gepredikt dat technisch ingenieursbureau met ruime ervaring enzo….
  een zeer gedetailleerd bestek had gemaakt, zodat aangenomen mocht worden…..

  Inmiddels is het project in uitvoering.
  Graag informeer ik u over de voortgang en de financiële stand van zaken.
  Voortgang werkzaamheden:
  De uitvoering van de werkzaamheden is volop aan de gang. Opstallen zijn gesloopt, vervuilde grond is afgevoerd,
  nutsvoorzieningen worden opnieuw aangelegd, en dat geldt ook voor de riolering.
  Ook is de haven volgens plan in oostelijke richting uitgegraven en zijn aldaar nieuwe damwanden geplaatst.
  Op die manier werd ruimte gemaakt om arken tijdelijk af te meren zodat de werkzaamheden elders kunnen worden uitgevoerd.

  Communicatie en samenwerking
  Voor de bewoners geldt dat er sprake is van ingrijpende wijziging van hun woonomgeving
  en in de periode waarin het project wordt uitgevoerd wordt er veel van hen gevraagd.
  Daarom is het belangrijk dat er goed met hen gecommuniceerd wordt over de uitvoering van de werkzaamheden.
  Verschillende partijen zijn bij de uitvoering betrokken.
  Aanvankelijk waren er afstemmingsproblemen op het gebied van de communicatie waardoor bewoners soms van het kastje naar de muur werden gestuurd.
  Inmiddels is daar verbetering in gekomen. Ook ondervinden we veel baat bij de bewonersgroep die vaak als goede intermediair optreedt.

  De communicatie is nog steeds dezelfde puihoop.
  Praktijkvoorbeeld:
  Er is een brief afgegeven op het stadhuis dat een woonark NIET mag worden versleept, zolang niet duidelijk is
  wanneer, waarheen, voor hoe lang, verzekering, en voorzieningen bij terugkomst.
  Er is een zeer gedetailleerd bestek, maar… Tien maanden NA de start van het project weten die bewoners nog steeds van niets!
  Contact opnemen met de verzekeringsmaatschappij om te informeren of gedurende het tijdelijk verblijf elders de ark ook verzekerd is,
  kan niet, want niemand weet waarheen, wanneer en voor hoe lang.

  . De rol van de bewonersgroep als "goede intermediair" is het zoveelste verzinsel van Bernt.
  Ook die mensen krijgen geen antwoorden en hebben het vertrouwen in de communicatie en bemoeienis van Haskoning opgezegd.


  Aanleiding om eens "een stevig woordje te spreken, hetgeen dan tot verbetering moest leiden.

  Helaas beperkten de afstemmingsproblemen zich niet tot de communicatie met de bewoners.
  Ook de onderlinge samenwerking tussen het in onze opdracht werkende ingenieursbureau dat de regie voert
  en de aannemer was voor verbetering vatbaar. Daarover heeft een stevig gesprek plaatsgevonden wat tot verbetering moet leiden.

  Meerwerk
  Helaas dient zich nu een aantal tegenvallers aan die bij de opstelling van de begroting (door een extern ingenieursbureau)
  en bij de start van het project niet zijn voorzien, dat betreft:
  - De omvang en mate van verontreiniging van de grond is veel groter dan op basis van de bodemmonsters en onderzoeken
  is verondersteld waardoor meer grondwerk uitgevoerd moest worden
  en er grotere hoeveelheden verontreinigde grond afgevoerd en gestort moesten worden.
  Daarnaast bleken in de grond nog grote hoeveelheden funderingsresten en zelfs een volledige weegbrug te zitten.
  Deze informatie is niet bij het historisch onderzoek en de genomen bodemmonsters naar boven gekomen.
  Het terrein is namelijk lang in gebruik geweest voor allerlei activiteiten, die grotendeels niet gedocumenteerd zijn.

  Klinklare onzin, want de industriële bedrijvigheid, daar waar de haven, bewust in een Industriegebied, werd gegraven,
  is volledig bekend en beschreven, bijvoobeeld op Waarderhaven.nl .
  Vervuilers Broder's Blokmetaal en Haarlemsche Scheepsbouw, met als laatste gebruiker J.G. Nelis,
  zijn zeker in deze bewoonde hoek, oude bekenden.

  Bodemonderzoek blijft daarnaast altijd een steekproef. Bij het nemen van monsters is het altijd mogelijk
  dat juist niet geboord wordt op plekken waar bijvoorbeeld nog resten fundering zitten.

  - Meerkosten als gevolg van (aanvullende) voorzieningen en kosten om de bewoners te faciliteren.
  Zo bleek het oorspronkelijk bedachte aantal opslagcontainers niet voldoende en heeft de sloop van de opstallen en de afvoer ervan,
  tot extra, niet voorziene kosten geleid.

  Blijkbaar toch niet zo "zeer deskundig en ervaren ingenieursbureau" met zijn gedetailleerde bestek?

  - Meerkosten doordat tijdens de uitvoering door de uitvoerende partijen en onze onderhoudspartner is aangegeven
  dat het eerder ontworpen persriool niet geschikt werd geacht. Dit was het logische gevolg van veranderde richtlijnen.
  Er is daarom gekozen het riool conform de nieuwe eisen en wensen aan te leggen, hetgeen extra kosten tot gevolg had.

  - Een en ander leidt tot een langere doorlooptijd van de uitvoering van het project hetgeen ook leidt tot meerwerk.

  - Tot slot is er in de afgelopen periode een discussie ontstaan met bewoners over de wijze waarop de huisaansluitingen gerealiseerd worden.
  Deze zouden volgens het bestek over de damwand geleid worden.
  Bewoners hebben het college overtuigd deze aansluitingen door de damwand te leiden.
  Het college heeft daarop besloten de bewoners in deze grote wens tegemoet te komen.
  Ook dit is een wijziging op het bestek dat leidt tot meerwerk.

  En ook dit is een voorbeeld van ONDESKUNDIGHEID of ONERVARENHEID van dat technische ingenieursbureau.
  Het gaat niet, zoals de heer Schneiders simpelweg stelt, om een doorvoer door de damwand
  maar om een VORSTVRIJE doorvoer, zodat geen energievretende linten hoeven te worden gebruikt voor het verwarmen van de Waarderhaven...
  Woonschepen liggen al decennia lang vortvrij aangesloten en een simpele inventaristatie vooraf had dat keurig in beeld gebracht.
  Er is totaal niets voorbereid en in kaart gebracht!

  Financiën

  Op dit moment vinden de werkzaamheden nog plaats binnen het vastgestelde budget, maar de verwachting is
  dat dit budget binnenkort overschreden zal worden.
  Er wordt momenteel gewerkt aan een aangepaste begroting waarin de tegenvallers zijn verwerkt en
  waarin we realistische ramingen maken van de nog te maken kosten. Zodra deze begroting gereed is
  zal het college een aanvullend krediet vragen voorzien van een dekkingsvoorstel.

  Hoe valt dit te verklaren met een aanvullend crediet van 650.000,- en een aanbestedingsvoordeel van 900.000 ,
  na het opstellen van een uiterst gedetailleerd bestek van een zeer deskundig ingenieursbureau?
  Waar blijkens de geluidsopnames al werd gewaarschuwd dat de vergoeding aan de bewoners betaald moest gaan worden
  uit dat aanbestedingsvoordeel, dat nu opnieuw dus niet gehaald gaat worden……………..

  In de originele opzet schreef Bernt S dat vergoedingen aan de bewoners "in goed overleg" zouden worden geregeld…
  Nou... De toegezegde tegemoetkoming (in drie delen)voor vervangende nieuwbouw is zelfs al helemaal geschrapt.

  Het bedrag dat in de Raad werd genoemd (2,5 ton) zou uit dat aanbestedingsvoordeel moeten komen.
  Reken eens uit hoeveel er per bewoner beschikbaar zou zijn als dat waar was…..
  55 adressen waar een vervangende berging MOET worden gebouwd omdat hun oude opstallen gesloopt zijn.
  Er IS aanvullend crediet toegekend, omdat er anders rechtzaken dreigden van aannemers bij stopzetten van het project (geluidsopname)
  De aannemer ging 900.000 onder die verhoogde prijs zitten…, maar er dreigt opnieuw te kort..
  Té sober...? Te weinig ervaring...? Niet gedetaileerd genoeg...? Geen zeer deskundig vooronderzoek..?

  "Ik ga er vanuit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben..."


  U kunt van hier terug naar het     menu
  of kennisnemen hoe het gedetailleerde bestek uitpakt voor de bewoners