Te goeder trouw?

Zou onze "burgervader" het goed bedoeld hebben, maar door on-ervarenheid of zelf-overschatting gestruikeld zijn over de problemen?
Gebrek aan inzicht? Geen inlevingsvermogen?
Hij noemt zichzelf een "rasbestuurder". Duidelijk zelf-overschatting, dus! Wel, laten we eens kijken.

Roerend of onroerend, bouwwerk of vrije woonvorm?
Pas ná de uitspraak van de Raad van State(april 2014), werd gesteld dat woonschepen op vast-ingenomen ligplaatsen beschouwd dienden te worden als bouwwerken.
Tot die tijd was de landelijke wetgeving:

 • Bij Besluit van 21 juni 1991 van de Tweede Kamer (Stb. 1991, 395) wordt het Reglement voor woonwagens en woonschepen ingetrokken.
  In de toelichting op het intrekkingsbesluit is de reden voor de intrekking van het Reglement als volgt verwoord:

  De in de Wet neergelegde criteria waaraan de aanvraag om vergunning wordt getoetst, betreffen onder meer het hebben van voldoende middelen van bestaan en het startverleden van de bewoners, alsmede eisen ten aanzien van inrichting en gebruik van het woonschip,
  neergelegd in een algemene maatregel van bestuur.
  De eisen uit die maatregel zijn momenteel verouderd. Voor de veiligheid en de bewoonbaarheid van het schip hebben zij geen enkele betekenis.
  Het ware denkbaar geweest dat deze oude eisen door nieuwe zouden zijn vervangen, maar daarvan is uit dereguleringsoogpunt afgezien.

  Voor bewoners van woonschepen is de verscheidenheid in de uitvoering van de schepen veelal één van de aantrekkelijke aspecten van de woonvorm.
  Juist die verscheidenheid bemoeilijkt het stellen van eisen die vergelijkbaar zijn met de eisen die vanuit het oogpunt van volkshuisvesting aan woningen worden gesteld.
  Deze omstandigheid en het gegeven dat woonschepen woonruimte bieden aan een relatief kleine groep van eigenaren/bewoners,
  maken het niet wenselijk om nieuwe regels voor de inrichting en het gebruik van woonschepen te stellen.

  Andere regels daarvoor worden door de overheid dan ook niet gesteld,
  ook niet in andere kaders.

  Wel kunnen op gemeentelijk niveau regels worden gesteld met betrekking tot ligplaatsen (zie artikel 31 van de Wet)."

  De wetgever heeft dus de eisen uit het Reglement op woonwagens en woonschepen afgeschaft en nadrukkelijk bepaald dat daarvoor in de plaats geen nieuwe regels worden gesteld. Alleen regels met betrekking tot de ligplaats zijn toegestaan.
  Geen regels omtrent inrichting en gebruik.

  Zó was de situatie toen Bernt, ongevraagd, het spul naar zich toetrok.

 • Eisen opleggen ten aanzien van brandveiligheid, vergelijkbaar met volkshuisvesting bij woningen, ging dus niet. Maar wat dan?

  Die haven deugde niet, dat was zonneklaar. Daar was ook bij herhaling op gewezen, maar daar was nooit iets aan gedaan.
  In de loop der jaren is bij herhaling voorgesteld de hele haven te verplaatsen. Het was eigenlijk onverantwoord zo te verhuren!

  Advies aan de brandweer gevraagd. Zelfde struikelblok. Geen bouwkundige eisen meer…
  Advies aan het Nationaal Instituut voor Brand en Rampenbestrijding in Arnhem (Nibra) gevraagd.
  Die kunnen geen wetten stellen, maar wél adviezen geven aan de hand waarvan gemeenten dan verordeningen konden maken.
  De denkhoofden daar kwamen met een superidee! Sluit ze op in hun eigen boot.
  Verbranden ze dan niet, dan stikken ze wel. Probleem opgelost.

  De haven is eigendom en daarmee verantwoording van de gemeente. Die verhuurt daar ligplaatsen.
  Vanwege die nooit aangepaste, zéér compacte ligging van de woonschepen hier (kops-voor-de-wal) kun je alleen branddoorslag of brandoverslag voorkomen als je

 • álle ramen vastvergrendeld maakt
 • en de deuren, verplicht, zelfsluitend.

 • Ventilatie? Nee, want dan kan het vuur ook naar buiten!

  De denktank in Arnhem was niet de enige instantie die op deze vorm genocide uit was.
  Ook "compassieman" Bernt S vond dat wel wat.
  Paar schepen tussen de lange rij uit, zodat je aan weerszijden 2 brandgangen kreeg. Maar élk schip binnen die clusters hun mogelijkheden voor ventilatie ontnemen. Kijken hoe lang ze dat volhouden…

  Wel eens op een zomerdag op zo'n woonboot geweest? Platte, meestal donkere daken, schepen op elkaar gepakt met minimale ruimte, vlak boven het water en dan niet kunnen ventileren….
  Logisch dat de bewoners categorisch weigerden mee te werken aan deze afsterfregeling.

  Je gaat op zo'n moment twijfelen aan de verstandelijke vermogens van een instituut dat zulke waanzin bedenkt.
  En aan het verstand van een "rasbestuurder" die zulke eisen DWINGEND oplegt.

  Dwingend?
  Ja, want mr. Bernt Schneiders zou alle ligplaatsvergunningen intrekken als mensen weigerden zich te laten verstikken.
  Schepen zonder ligplaats "boeten sterk in aan waarde", zo betoogde hij in het Haarlems Dagblad van 6 januari 2009. Het was niet denkbeeldig dat mensen dan op straat kwamen te staan.
  Onze burgervader zat daar allerminst mee. Hoezo: "compassie"?

   

  Twee mogelijkheden:
  Of burgervader Bernt meent wat hij zegt en zou, zonder enige scrupules mensen op straat gooien,
  of hij lult maar wat en je kunt hem dus niet serieus nemen. Hoogst kwalijk voor een topbestuurder!

  Om te voldoen aan het toneelstukje over inspraak, werd een werkgroep opgericht ter voorbereiding van de renovatie.
  Die werkgroep wierp natuurlijk elke opsluitvariant van de hand.
  Tot, vanuit die groep, schetsmatig op papier, een opzet werd aangereikt waarin het door uitgraven van een stuk grond, binnen het bestemmingsgebied "WS", mogelijk werd twee schepen, een aan weerszijden van elke steiger, zo af te meren dat tussen elk paar een vrije strook van minimaal 5 meter kwam.

  In feite dus de haven maken zoals hij in eerste instantie had moeten zijn!
  Nóg beter was geweest, alle schepen langsscheeps afmeren, zoals overal elders in Haarlem, maar ja…

  Dát mini-cluster-voorstel werd begin februari 2009 door de bewoners ingebracht.
  De gemeente werkte de schets uit tot een voorlopig ontwerp (14-03-2009) Moest nog wat aan geschaafd worden, maar door de Raad en de bewoners goedgekeurd lag er op 20 januari 2011 een Definitief Ontwerp.

  In dat goedgekeurde en breed gedragen voorstel stonden:

 • De definitieve ligplaats~ en tuinindeling,
 • de verplaatste weg noordzijde,
 • parkeerplaatsen,
 • een geringe verdraaiing van de haven om zo aan de zuidkant wat meer tuinruimte te creëren…
 • Ook het gegeven dat voor die nieuwe indeling alle bergingen gesloopt moesten worden,
 • het afgraven van de grond aan de noordzijde (gifgrond)
 • het laten vervallen van de oude Waarderveldweg. (oostweggetje voor het speelveld langs)
 • Voorts het op diepte brengen van de haven met het doel afmeren van dubbellaags woonarken mogelijk te maken.

 •                    Niets meer en ook niets minder.

  De Raad én de bewoners hadden daar hun goedkeuring aan gegeven! BEGIN 2011…

  Bedenk dat dit alles ook zo bekend was bij de Raadsleden!
  Ook dat er, bijvoorbeeld, geen stuiver op de begroting werd aangevraagd voor schadeloosstelling of tegemoetkoming aan de bewoners!

   

  Het eerste struikelblok:
  Het briljante idee om de grondprijs bij de ligplaatsen van 3,54 omhoog te brengen naar 25,- per m2
  Is er, buiten het criminele circuit, in heel Nederland werkelijk iemand die denkt dat je probleemloos zo'n krankzinnige verhoging kunt opleggen?
  Als hoofd van het College, Bernt S blijkbaar wel.

  Daarna de misère van een vaststellingsovereenkomst.
  Op zich geen verkeerd fenomeen, als er tenminste wordt vastgesteld wat van beide partijen verwacht wordt. Maar er stond NIKS vast!
  Er moest getekend worden dat je met één handtekening akkoord ging met alle onderdelen van het plan. Terwijl er geen eens een aannemer was en het uitvoeringsplan nog gemaakt moest worden.

  Niet zoals storyteller Bernt in de raad, opzettelijk verdraaid, verkondigde "alleen maar toestemming voor het slopen van eigendommen, waar dan vergoeding voor zou worden betaald"
  (die de mensen eind 2016 nog steeds niet hadden!!!)
  nee, één handtekening voor álle onderdelen van het plan, Ook nog nader uit te werken delen…. (staat ZWART op WIT!)

  Het feit dat er aanvankelijk drie handtekeningen binnen kwamen, spreekt boekdelen.

  De openlijke chantage waar Bernt, MEESTER Bernt, zich vervolgens aan schuldig maakte, bewijst dat deze man per definitie ongeschikt is als bestuurder.
  De verhalen die steeds weer in de Raad terugkwamen en waar Bernt steeds benadrukte dat de bewoners niet wilden meewerken…
  Tot hij daarmee de krant haalde als Don Corleone…

  Maar wat is dat voor een gemeenteraad, die wéét dat de bewoners zelf dit plan hebben ingebracht, en die nu voor zoete koek herhaaldelijk de lulsmoes slikt dat de bewoners niet willen meewerken?

  BREEDGEDRAGEN PLAN, DOOR IEDEREEN GOEDGEKEURD! Door de storyteller zelf zo gepresenteerd.

  Keer op keer die herhaalde leugens! Stukken in de krant en bijna NIEMAND in de raad heeft vragen!

  Gebruik nou eens je gezonde verstand.
  De bewoners wisten dat alles gesloopt moest worden, dat ze tijdelijk naar een andere plek moesten,
  dat ze met een kale zandbak opnieuw moesten beginnen. En hadden daarmee ingestemd!
  Waar zit dán het probleem?

  Als ze alleen maar hoefden te tekenen voor sloop van hun eigendommen, waarvan ze wisten dat die weg moesten,

  WAAR ZIT DAN HET PROBLEEM?
  Er moest ergens iets helemaal scheef zitten!!!

  Als je dan op alle mogelijke manieren gaat chanteren met onmogelijke dreigementen:

 • over schrappen van een overgangsregeling in een pas aangenomen verordening,
 • over stopzetten van een project
 • dat in onderhoud dan al 8 jaar achter ligt op schema, hetgeen aan alle kanten duidelijk zichtbaar is,
 • over het intrekken van 57 ligplaatsvergunningen, waar in de woonschepenverordening geen enkel punt staat    op basis waarvan je kúnt intrekken,
 • over wegslepen van 57 woonschepen uit een woonschepenhaven. Waarheen? Op basis van wat?
 • Ging het niet om het hoogste goed, je woning, dan kon je nog lachen over zoveel stompzinnigheid.

  EN DE RAAD HEEFT GEEN VRAGEN!

   

  De uitslag van het onderzoek van de rekenkamer, dat zal worden uitgevoerd door leden van diezelfde raad.
  Hebben daar een paar dagen onderzoek naar gedaan.
  Half december 2015 werd dat onderzoek gevraagd en pas februari 2 0 1 7 kwam dat rapport.

  Intussen ging "rasbestuurder" Bernt vrolijk en ongestraft verder.
  In een lezing van de Nieuwe Kring in Aerdenhout beweert hij dat een burgemeester geen drammer moet zijn.
  (nee , en dus al helemaal geen afperser!)
  Hij oreert dat je gezag moet verdienen. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, zou kringt hij...

  Nou, hier in de haven vertrekt het vertrouwen per speedboot!
  Hij stelt dat een burgemeester met reputatieschade nauwelijks meer in staat is goed te besturen.
  Nou, daar had hij hier geen eens reputatieschade voor nodig!

  Zijn prestige-project is, op moment van dit schrijven, nog steeds een puinhoop.
  Meerdere externe technische buro's zijn ingehuurd en hebben aanbevelingen gedaan om het eindelijk te maken zoals het hoort...

  Zoals in de vaststellingsovereenkomst door de gemeente is ondertekend...
  "met álle, ook nog uit te ontwikkelen onderdelen, , van het plan."

   

  Voor het luttele bedrag van ruim 7 miljoen is het probleem van brandgevaar verplaatst van de boten naar de schuren.
  De helft van de schadeloosstelling werd, onder zijn rasbestuur, niet uitgekeerd, de ligplaatsvergunningen zijn onacceptabel, huurcontracten, gekoppeld aan de Algemene Voorwaarden eveneens brak en vanwege die onlosmakelijke koppeling WAARDELOOS.

  . De open brandgangen uitermate geschikt voor plezierbootjes en jachten. Handhaving NUL !
  Naleving van de, ook door de gemeente ondertekende afpersovereenkomst, blijft zwaar in gebreke.
  En wie, ná de feestelijke oplevering juli 2016, de Waarderhaven bezoekt en WEET dat "rasbestuurder" Bernt dit project leidde, die vraagt zich af waar dat leiderschap dan uit blijkt.

  Het ooit knusse woonbotendorp ligt nu verscholen achter gigantische schuttingen en schuren.
  Er is bij alle instanties geklaagd. Er zijn vragen gesteld, niemand gaf antwoord. Van enige handhaving is totaal geen sprake…
  Niemand kan, aan deze achterlijke steigers, zijn eigen boot vastmaken. Terwijl de gemeente denkt de verantwoording voor veilig afmeren bij de bewoners te kunnen neerleggen.
  De bewoners worden bij verkoop verantwoordelijk gehouden voor de bagger onder hun boot.
  Indien nodig op eigen kosten baggeren en laten keuren. Vervuild? Dan op eigen kosten laten saneren of afvoeren naar een erkende stortplaats.
  Eisen van milieuwetgeving, waar de gemeente zelf zich aan onttrekt.

  Het baggerwerk op ónze plek werd stilgelegd, juist vanwege die zeer ernstige vervuiling!!!

  Maar op dinoloket.nl is niet de verplichte melding gemaakt...
  waar het slib is gebleven...........?
  ???

  Bij de "feestelijke opening" op 22 juli geen Bernt te bekennen. Geen interesse van de rasbestuurder!
  Kortom: Het is een "ras"-zootje.

  Terug naar het labelmenu