Draagvlak

Nu de woonbootbewoners in de Haarlemse Waarderhaven massaal akkoord zijn gegaan met herinrichting, kan komend voorjaar met de klus worden begonnen.
publicatie HD 5 oktober 2013

Het is niet zo dat de Waarderhavenbewoners massaal akkoord zijn gegaan. Ze zijn massaal door de "zorgzame" burgervader bedreigd en onder druk gezet.
Het was slikken, of stikken.

Laten we voor eens en voor altijd die steeds terugkerende leugen van onze burgervader, als zouden er bewoners tegen het plan zijn, ontzenuwen.

Het plan IS van de bewoners. ZIJ kwamen met dit plan-voorstel!

Tot voor kort lag een belangrijk deel van de bewoners nog dwars bij de herinrichting, die vooral tot doel heeft de haven brandveiliger te maken.

Niemand heeft ooit dwars gelegen bij de herinrichting. Dat inrichtingsplan kwam namelijk van die bewoners zelf!
Aan ons Definitief Ontwerp (inrichtingsplan)is NIETS veranderd. Het later mysterieus binnenkomen van handtekeningen,
moet dus uit "iets anders" verklaard worden.

Bewoners vonden de schadeloosstelling voor sloop van opbouwtjes te laag.

Leugen of verdraaiingen?
De bewoners hadden de toezegging dat er een vergoeding (dagwaarde) én een tegemoetkoming zou zijn. (nieuwbouw) .
Echter omdat onze topbestuurder, bewust, een begroting liet opstellen, zonder één post tegemoetkoming of schadeloosstelling naar de bewoners,
werd die toezegging teruggetrokken! "er is geen geld…." Nee, niet als je dat niet reserveert!

Daarop stelde burgemeester Bernt Schneiders dat de bewoners dan maar zelf voor de brandveiligheidaanpassingen moesten opdraaien.
Bij het nalaten daarvan zou de ligplaatsenvergunning worden ingetrokken.

Of haalbaar is dat "belangrijke deel", waarover de topman spreekt, te verslepen, of zelfs maar de ligplaatsvergunning in te trekken, valt zwaar te betwijfelen.
Leg in een rechtbank eens uit hoe je, als burgemeester, via afpersingspraktijken mensen dwingt tot het ondertekenen van een overeenkomst,
die in eerste instantie slechts goed was voor VIJF handtekeningen..
Als zelfs in tweede instantie, na de dreiging van schrappen van een overgangsbepaling in een kersvers vastgestelde verordening,
nog steeds 25 tegenover 32 mensen BLIJVEN weigeren, dan is er met die overeenkomst iets goed mis!

Daarnaast kan de gemeente, als verhuurder, haar verantwoording niet gewoon afschuiven op de bewoners, zonder zelf iets te doen.
(zie richtlijnen Nibra rapport)

Onder dwang, besloten vrijwel alle bewoners alsnog een overeenkomst met de gemeente tekenen.
Drie bewoners bleven dat overigens nog steeds niet te doen.

Het is niet "voor die keuze gesteld" , het is "daartoe gedwongen"…..
Hoe anders kun je verklaren dat aan een plan waaraan NIETS veranderd is, nu ineens mensen geen andere uitweg meer zien dan om dan maar te tekenen?...

Volgens burgemeester Schneiders is het een felicitatie aan de bewoners waard dat ze alsnog voor de herinrichting hebben gekozen.
"Die is op de eerste plaats in hun belang. De inzet is een veiliger haven en een facelift voor het hele gebied."
De gemeente wil zo snel mogelijk beginnen met de aanbesteding en uitvoering van de klus.

Het is geen felicitatie aan de bewoners waard, want het plan IS van de bewoners!

Dat ze onder bedreiging mee moesten met concepten, toezeggingen onder voorwaarden en zaken die totaal nog niet geregeld zijn, is eerder een reden tot diepe schaamte.
Als je het zover krijgt dat zelfs bewoners, die aanvankelijk niet tekenden, nu de deuren langsgaan met de bedreiging dat "je boot zal worden weggesleept"
dan moet je mij eens uitleggen wat dat met fatsoenlijk bestuur te maken heeft.

Schneiders: "De bewoners hebben aangegeven dat ze liever hebben dat het na de winter gebeurt.
Dat betekent dat we in het voorjaar aan de slag gaan. Naar schatting zullen de werkzaamheden een half jaar duren."
Voor de totale herinrichting, inclusief het uitgraven van een extra stuk haven, bodemsanering, uitbaggeren, het aanbrengen van
nieuwe beschoeiing en de bouw van steigers is € 3,5 miljoen gereserveerd.
Bij de herinrichting sneuvelt het grootste deel van de schuurtjes die bewoners de afgelopen jaren hebben gebouwd.
Ter schadeloosstelling krijgen ze daarvoor de dagwaarde. De bewoners eisten aanvankelijk het dubbele van die dagwaarde.

Steeds weer die terugkerende leugen. Geen verspreking.. nee, LEUGEN !!!
De bewoners vroegen nakomen van gemaakte afspraken. Niets meer en niets minder.
Dat in vergelijkbare gevallen € 5500,- euro verhuiskosten werd betaald voor het opschuiven van de woonwagens aan de Oorkondelaan
en een soortgelijk bedrag wordt uitgekeerd bij andere renovatieprojecten, werd door ons (nog) niet eens naar voren gebracht.
Overigens is ook de gemaakte en beschreven afspraak tot vergoeding van dagwaarde (geld dat dus door de bewoners al uitgegeven is) fors teruggeschroefd.

Schneiders: "Er is een tijd geweest dat je er als bewoners de gok op kon wagen dat de gemeente op dit punt om zou gaan.
Maar dat zit er onder de huidige omstandigheden niet meer in. Dat hebben de bewoners begrepen."
Voor de nieuw te bouwen schuurtjes moeten bewoners een bouwvergunning aanvragen.

De Grote Organisator spreekt losjes van: "ze moeten een bouwvergunning aanvragen".
Alsof je daarmee een vervangende schuur hebt voor die, welke er nu MET VERGUNNING staat.
De gemeente wil die slopen, omdat ze in het verleden verzuimd heeft om aanwezige en bekende gifgrond af te graven.
De gemeente verplicht ons daarmee tot nieuwbouw.

De kostenpost ligt heel wat hoger dan alleen een stomme vergunning. De nieuwbouw, die de mensen verplicht worden aan te schaffen,
nadat hun goedgekeurde schuurtjes van nu worden gesloopt… beloopt een bedrag van € 5000,- of meer.
We hebben het dan nog niet over de kale zandbak die ze straks opnieuw moeten inrichten en de overige bijkomende kosten als aansluiting
van nutsvoorzieningen, en zo…

De facelift van de Waarderhaven leidt niet tot verhoging van de liggelden voor bestaande bewoners, aldus Schneiders.
Alleen nieuwe bewoners gaan binnen een overgangstermijn van vijf jaar meer geld voor hun ligplaats betalen.

Dit is een volkomen nieuw punt in de leugenserie.
Er is sprake van aanzienlijk hogere GRONDhuur voor nieuwe bewoners, na de periode van vijf jaar.
Over liggelden is meer niet gezegd, dan dat deze gelijk zouden blijven.

Schneiders wil nog met de drie weigeraars in gesprek om te kijken of alsnog een akkoord kan worden bereikt.
"Als dat niet lukt dan lijkt het me voor de hand liggen dat zij in de nieuwe situatie geen ligplaatsvergunning krijgen."

En nog steeds weet de Grote Organisator niet beters te bedenken dan dreigen en afpersen.

Welke wet verplicht mensen vage overeenkomsten te tekenen?


Kijk nog eens naar dat topstuk van top-ambtenaar Bernt - Bernokkio