de overeenkomst

De Vaststellingsovereenkomst

De overeenkomst is onlosmakelijk onderdeel van de overige stukken, waarvan de inhoud slechts in concept bekend is.
Ondertekenen in één keer voor alles, betekent derhalve dat de vaststellingsovereenkomst ook gezien kan worden als concept.


Zoals de kop zegt, mag je aannemen dat je ondertekent voor alles dat vast staat. De werkelijkheid ligt even anders.
In hoofdzaak gaat de tekst over de aanpak van de aannemer, waarvan NIETS vaststaat.
Immers, de hoofdlijnen waarmee u akkoord diende te gaan, waren van Technisch Bureau Tauw.
Zie hiervoor punt G blad 2 onder "Overwegende dat:..."

Onder punt H: staat dat grond KAN worden gehuurd, maar meer dan die mogelijkheid wordt hier niet genoemd.
Niets over verplichte huur.

Onder punt K: dat de gemeente de nodige afspraken heeft gemaakt...
Wellicht het kernpunt van deze poppenkast:
Het enige waarover afspraken zijn gemaakt, was het Definitief Ontwerp van het inrichtingsplan.
Dat plan was afkomstig van de bewoners en werd "breed gedragen". Alle vertraging daarna heeft totaal NIETS met afspraken te maken, maar werd veroorzaakt buiten de schuld en de wil van de bewoners om.

De tekst vervolgt met: ..//.. te zijn overeengekomen..//..
Artikel 1
1: ..//..Faseringsplan van technisch bureau Tauw. De uiteindelijke uitvoering kan op detail afwijken..//..
De werkelijkheid is dat ook van de hoofdlijnen niets over is en dat daardoor alleen al de overeenkomst niet meer geldt.

2: Je zou volgens dit punt zelfs akkoord moeten gaan met ..//.. nog nader uit te werken uitvoeringsplan.
Hoe kun je nou akkoord gaan met iets dat nog uitgewerkt moet worden? Wat is dan de betekenis van VASTGESTELD?

3: uitleg over een "omgevingsmanager". Wat heeft dat in Godsnaam te maken met een overeenkomst?

Artikel 2
1: Toestemming voor verplaatsing. Totaal overbodig omdat de woonschepenverordening daarin voorziet.
Het breedgedragen inrichtingsplan van de bewoners kan immers niet uitgevoerd worden zonder vrijwillige verplaatsingen.

2: geen commentaar

3: ..//..de gemeente of de aannemer…..//.. Dat is geen vaststellen, dat is gokken. Stel vast en laat dan tekenen.

4: met vooropnames door een terzake kundig bureau is aantoonbaar welke schade een gevolg is van verplaatsing.
Weinig bewoners zijn bouwtechnisch voldoende onderlegd om die diagnose te kunnen stellen. Dus waarom daarvoor tekenen?

5: 6: en 7: zijn stukjes informatie die in een informatiebrief/bulletin thuishoren, niet in een overeenkomst.

Artikel 3:
1: ..//..draagt aannemer zorg voor aansluiting op de nutsvoorzieningen..//..
Reeds op de eigen ligplaats, bij de sloop van de schuur, ging dat fout. Er was bij herhaling gewaarschuwd dat
in de schuur een onderverdeling electra zat, waardoor de woonboot zonder stroom zou komen.
Er is met 4 man naar gekeken en er is aantekening van gemaakt.
Tóch werd de schuur gesloopt er werd er door de aannemer geen electra voorziening gemaakt.

2: De woonboot ligt aangesloten op nutsvoorzieningen en zal bij terugkeer moeten worden her-aangesloten.
Wie dat doet en hoeveel de gemeente daarin investeert, hoort niet in een overeenkomst.
WEL de vaststelling dat de woonboten niet voor eigen rekening worden her-aangesloten, zoals nu vermeld staat.

3: postbussen. Goed voor het informatiebulletin, niet voor een overeenkomst.

Artikel 4
1: de ligplaatsvergunningen worden helemaal niet ingetrokken, zoals werd bevestigd tijdens een zitting van de commissie Beroep en Bezwaar.
Het loskoppelen van de grond is inherent aan het breedgedragen inrichtingsplan van de bewoners en was na de vaststelling van het Definitief Ontwerp al geregeld. Elke bewoner wist dat voor herinrichting en sanering de zaak plat moest.
Opnemen van dit artikel is dus totaal overbodig.

2: nieuwe ligplaatsvergunning: De oude vergunning wordt niet ingetrokken, werd bevestigd door projectleider en A. Limonard (havendienst)
Tekenen van een nieuwe vergunning, die bovendien slechts als concept bestaat, is geen vaststelling en kan zo geen onderdeel uitmaken van een VASTSTELLINGSovereenkomst.

3: ..//.. stemt in met de huur van de grond..//.. Hiervoor geldt hetzelfde, als in punt 2.
Ook het huurcontract is slechts als concept bekend en niet VAST GE STELD. Tekenen daarvan heeft op dit moment geen enkele waarde.

4: of de vergunninghouder iets ondertekent zodra dat wordt aangeboden, zal volledig afhangen van de tekst die dan in onderling overleg is AF..GE..SPROKEN. Op dit moment tekent helemaal niemand voor concepten.

Artikel 5
1: datum oplevering is weer goed voor een infobulletin, maar heeft niets met de overeenkomst te maken. In de praktijk werd wel bijtijds gewaarschuwd, maar waren opslagcontainers nog niet beschikbaar.
Zodoende bleef er slecht twee weken over, waarbij dringend werd verzocht niet onder werktijd te gaan overhuizen. Wat blijft er dan over van 4 weken?

2: en 3: geen commentaar

4: in het uitvoeringsstadium is nu reeds zichtbaar dat leeg opleveren van opslagcontainers problemen gaat opleveren, omdat spullen in de containers pas overgebracht kunnen worden naar nieuw te bouwen schuren,
zodra de grond onder die schuren beschikbaar is.

5: de verzekering van inboedel in de containers door de aannemer is door niemand bevestigd. Als dat inderdaad is vastgesteld, zorg dan dat de bewoners daar een bewijs van hebben/krijgen.

Artikel 6
Compensatie van getaxeerde dagwaarde handelt over gesloopte eigendommen en dient onvoorwaardelijk te worden uitgekeerd. Ondertekening van wat voor papiertjes ook, heeft niets met de opgelopen schade door sloop te maken.

Artikel 7
Infobulletin

Artikel 8:
Er kan geen kwijting worden gegeven op basis van concepten. Zolang er geen definitieve overeenkomsten zijn, opgesteld in overleg met de bewoners, heeft ondertekening van deze overeenkomst geen enkele waarde.

Toelichting: ..//.. de huurovereenkomst hoort na de herinrichting standaard bij de ligplaatsvergunning..//..
Zolang de definitieve strekking van deze beide niet - in overleg met de bewoners- tot stand is gekomen, is deze toelichting zinloos.


Terug naar de keuzelijst