oud huurcontract grondbedrijf

Waarderhaven Waarderhaven

BEDRIJF OPENBARE WERKEN
HAARLEM


Kontraktnummer: 75.663

Huurovereenkomst

De Direkteur van het Bedrijf Openbare Werken te Haarlem, hiertoe gemachtigd door Burgemeester en Wethouders van Haarlem
bij brief d.d. 30-7-1975 afd. 7 nummer 22047, hierna te noemen "verhuurder"
en J. van Leeuwen, Waarderhaven paal 59 te Haarlem, hierna te noemen "huurder"

KOMEN OVEREEN:
Verhuurder verhuurt aan huurder, die in huur aanvaardt, een gedeelte van het perceel,
plaatselijk bekend:      Waarderhaven; kadastraal bekend :      gemeente Haarlem,sektie:N,nr:875 ged.
omvattende            :een perceel grond

tegen een huurprijs van f 9,-- per jaar

ingaande op            :1-1-1976.

De verhuring geschiedt tot wederopzeggens met een opzegtermijn van 1 maand.
De opzegging moet schriftelijk geschieden.

Op deze verhuring zijn van toepassing, als ware deze hierin letterlijk opgenomen, de bij besluit van burgemeester en wethouders
vastgestelde algemene voorwaarden voor de verhuring door de gemeente Haarlem van:
* terreinen en gronden d.d. 23 oktober 1964 afdeling 7, nummer 23935
waarvan huurder verklaart tenminste é,én exemplaar te hebben ontvangen en van het gestelde daarin kennis te hebben genomen.

Voorts zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
  1. Art. A       De betaling van de huur moet per jaar bij vooruitbetaling geschieden zonder korting of beroep op kompensatie ten kantore van het Bureau Betalingsverkeer, Jacobijnestraat nr. 24 te Haarlem ten gunste van het Grondbedrijf.
  2. Art. B       Het gehuurde is bestemd voor tuin.
  3. Art. C       Het is de huurder niet toegestaan in het gehuurde enig bedrijf uit te oefenen of te laten uitoefenen als bedoeld in art. 1624- van het Burgerlijk Wetboek.
  4. Art. D       De huurder wordt gewezen op het bepaalde in artikel 20, sub i van de verordening, regelende de voorwaarde voor de levering van elektrische energie door de Gemeente Haarlem, waarin is bepaald dat Burgemeester en Wethouders de levering van elektrische energie kunnen doen staken, indien naar hun oordeel de huurder in ernstige mate nalatig is in de betaling van huurpenningen.


Terug naar de     tekst,