-1-
O N l o S M A K E L IJ K


  Huurcontracten hebben bij de gemeente Haarlem geen stuiver waarde.
  We hádden vroeger  huurcontracten met grondbedrijf,  maar die werden door de liggelden-commissie, de commissie Adriaanse, zó van tafel geveegd.
  Het moest ONBESPREEKBAAR precario worden.
       Dat bleef het dan ook tot aan de renovatie.     uitleg hierover    oproepbaar

  Als dat dan nu weer anders moet, wat betekent dan "onbespreekbaar"?

  Bij de renovatie (2015) werd gebruik van alle grond, onder precario of onder huur beëindigd.
  Voor aanleg van je nieuwe tuin, of schuur is door de gemeente geen stuiver beschikbaar gesteld.


-2-

  Bij de aanloop naar de renovatie werden schoftenstreken uitgehaald door de toenmalige burgemeester, Bernt Schneiders.
  Door dreigementen haalden we meermalen   de krant.
  De bewoners werden gechanteerd om een handtekening te zetten onder een vaststellings-overeenkomst.
  De burgemeester kreeg daardoor hier de veelzeggende bijnaam "Don Corleone"!

  Achteraf had de overeenkomst ongeldig moeten worden verklaard: overeenkomst "onder wilsgebrek".
  Echter: Er wonen hier geen juristen die weten dat die zaak binnen een jaar bij de rechter had moeten liggen.

  In de vaststellingsovereenkomst stond dat de bewoners akkoord gingen met álle onderdelen van het plan, ook met nog uit te werken onderdelen.
  Wie weigerde te tekenen zou worden weggesleept naar buiten Haarlem.(zwart op wit zo geformuleerd naar de bewoners door BURGEMEESTER Schneiders)

-3-

  Een aantal dingen waar de gemeente mede voor heeft getekend:

  De haven zou geschikt gemaakt worden voor dubbellaags woonarken.
  Er zou gebaggerd worden, zover dat een vrije doorstroming van 30 cm onder de bak gegarandeerd was (bij laag waterpeil).

  Een nieuwe dubbellaags ark die binnen de toegestane "haven"maten (16,5 bij 4,5 meter) werd gebouwd, bleek dermate risicovol te zijn,
  vanwege een te hoog liggend metapunt (kantelpunt) dat de transporteur (de Deliver) weigerde hem naar Haarlem te varen. Zelfs het transport "besmet" verklaarde.
  Eenmaal tóch aangekomen bij   de havenmonding   bleek hij niet eens naar binnen te kunnen!

  Bouwen van dubbellaags arken, met een breedtebeperking van 4,5 meter wordt door elk arkenbouwer daarom afgeraden.
  Vasthouden aan breedte beperking van 4,5 meter betekent dus dat de haven NIET zomaar geschikt is voor dubbellaags arken?

  Een later ingediende aanvraag omgevingsvergunning voor een breedtemaat van 5 meter werd afgewezen.

-4-

  Dat baggeren moest ook voor de buiten de haven, omdat deze behoren bij de haven.
  Echter: Reeds bij de eerste "schep" in de bagger werd onmiddellijk gestopt, omdat het baggerslib ernstig verontreinigd was.
  Omdat vroeger op dit terrein een metaalsmelterij (Leon Broder's Blokmetaal) stond, naast de Haarlemsche Scheepsbouw, kan niet anders dan verwacht worden DAT alles vervuild is.
  Ga je uit van voor-onderzoek, voordat je aan zo een groot project begint, dan moet dat bekend geweest zijn, tovh?
  De aannemer kon niet zeggen tot hoever deze verontreiniging doorliep en de gemeente besloot, louter uit financieel oogpunt, om dan maar niet hier te baggeren.

  Ook stond er in de vaststellingsovereenkomst dat huurcontracten voor de grond bij de ligplaats onlosmakelijk gekoppeld werden aan de ligplaatsvergunning, zodat weigeren geen optie meer was.
  GETEKEND DOOR DE GEMEENTE.

  Dus: huurcontract voor de grond is onlosmakelijk gekoppeld aan de ligplaatsvergunning. En op deze ligplaats is niet gebaggerd (geschikt gemaakt voor dubbellaags woonarken).

  Er is ter plaatse NIET gebaggerd, vanwege ernstige verontreiniging.-5-

  Kijken we even naar de ligplaatsvergunning:

  In het concept stonden een zevental punten waartegen bezwaar is gemaakt door bewoners.

  De bezwaren op die punten werden gegrond verklaard. De havendienst stelt echter dat de oude ligplaatsvergunning van kracht bleef, maar dat aan de gegronde bezwaarpunten wel moest worden voldaan.

  Een van die punten is: bagger onder de woonboot!

  Ik heb bij de havendienst een concept aangeleverd van een ligplaatsvergunning waarmee ik akkoord kan gaan.
  Verantwoording van de bagger op deze ligplaats niet voor de vergunning-houder, ook niet bij verkoop.
  De havendienst heeft, na al die jaren, nog altijd niet gereageerd.

  Er kwam een reparatievoorstel bij de gemeente dat 7 november 2019 werd bekrachtigd.
  Daar in staat dat bij onvoldoende diepgang overleg wordt gevoerd met de vergunning-houder
  Wanneer eventuele vervuiling niet door de bewoners is veroorzaakt, neemt de gemeente de verantwoording voor uitbaggeren en saneren.

  Terwijl op deze ligplaats aantoonbaar niet gebaggerd is, juist vanwege aanwezige ernstige verontreiniging.

  Er valt hier dus niets te overleggen.


-6-

  Nu de gemeente heeft getekend dat de vergunningen onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld zijn en tegelijk maakt dat de ligplaatsvergunning hier niet geaccepteerd kan worden, is dus van onderteken van een huurcontract geen sprake..

  Zou er alsnog gebaggerd worden, dan kan de woonark gewoon voor de wal en kan de remming plus steiger, waardoor we 5 meter uit de wal, op een eiland, liggen dus weg.

  Stellen we eerst vast dat noch voor een noodzakelijke berging (de oude werd gesloopt) noch voor de toegewezen tuin ooit maar één stuiver werd gesubsidieerd/gegeven.
  De oude spullen werden voor een, niet-onderhandelbaar, bedrag (taxateur) in twee delen vergoed, maar ook dan nog onder voorwaarden.

  Sterker nog:
  Bij oplevering van onze tuin, bleek die onbruikbaar, omdat "vergeten" was een drainage aan te leggen.
  Foto's van blankstaande tuingedeeltes waren later aanleiding om deze drainage alsnog aan te leggen.

  Er is van begin af aan gewaarschuwd bij de aannemer dat de grond bij 59 en 60 onvoldoende opgehoogd was.
  Om niet IN het water te lopen is er door de aannemer vulzand aangebracht, waarvoor wij 350 euro moesten betalen.
  Rekening bewaard en deze zal door de gemeente moeten worden betaald, want het onvoldoende ophogen of het niet aanbrengen van een drainage, is niet onze fout.

  Áls we huren, dan een tuin en geen modderpoel.-7-

  Verder is er, eveneens vanaf het begin, gewaarschuwd voor verzakking en zelfs voor een spoelgat in de tuin (overgang oude naar nieuwe damwand)
  Er is, ook de aannemer, een paar keer, vergeefs, geprobeerd het gat te dichten.

  Ook was de begeleider van de renovatie Martijn van Minderhout op de hoogte, is er technisch toezicht geweest door een ingehuurd bureau, in opdracht van de gemeente en is door een ingenieursbureau in alle tuinen geïnspecteerd welke problemen er nog waren.

  Het gat zit er nog steeds en nog altijd is er sprake van verzakking van onze schuur.


-8-

  Met betrekking tot de tuin-tekening die door de gemeente is verstrekt:

  De ingemeten maten zijn vermeld exclusief damwand en oevervoorziening, die openbaar toegankelijk moesten blijven voor onderhoud aan de oevervoorziening.
  1,5 meter uit de damwand mocht niet bebouwd worden, waardoor ook de schuur verder de tuin in moest.

  Over de volle lengte van de ligplaats had de tuin anders 1,5 meter minder diep kunnen zijn. Over een lengte van 29,25 m scheelt dat ruim 44 m2.

  De huurovereenkomst vermeldt dat de oevervoorziening geen deel uitmaakt van het te verhuren perceel.
  Artikel 2 punt 4 onder e: noemt de maat van deze "vrijstrook". Ook artikel 6 punt 3 en artikel 9 punt 2 noemen expliciet de maat van 1,50 meter.

  Inhoudelijk:
  De maat van het perceel, zoals genoemd in artikel 1, is uit de lucht gegrepen en komt bij lange na niet overeen met de werkelijkheid.

  Artikel 2, punt 2: Er is geen parkeerplaats aangelegd, dus er valt ook niets weg te nemen.

  Onder 4a. Wegens een totaal gebrek aan handhaving is dit punt zinloos.

  Artikel 5 is onacceptabel. Wanneer schade ontstaat door werkzaamheden van derden, inclusief de verhuurder, zal deze schade vergoed dienen te worden.
  Dat zelfde geldt voor artikel 8

-9-

  De algemene voorwaarden: uit 1992 (!)

  Artikel 3 opnamestaat;
  Er is nooit door de gemeente een opnamestaat gemaakt van het verhuurde, want dan zou de wateroverlast bekend zijn geweest.
  Er is dus ook geen ondertekende opnamestaat.

  Ten aanzien van artikel 3 punt 5: Er is aan alle daarbij betrokken "deskundigen" melding gemaakt van gebreken, maar met name het spoelgat en de verzakkingen zijn onopgelost.

  Artikel 4 spreekt over het rustig genot van het gehuurde. Met onder punt 3 het opheffen van gebreken.
  De huurovereenkomst zou volgens de vaststellingsovereenkomst worden aangeboden bij terugkeer op de definitieve ligplaats (8 apil 2016)
  Wordt het, na zoveel járen niet eens tijd?

  Artikel 16 punt 1: "in volledig schone staat" gaat zeker niet op, gelet op het spoelgat naast de ernstig verontreinigde bagger.

  Kosten voor onderzoek bij beëindiging: Kosten van onderzoek op eigendom van de verhuurder zijn voor kosten van de eigenaar/ verhuurder.
  Geconstateerde verwijtbare gebreken zijn voor rekening van de huurder.

-10-

  Slotconclussie:

  Zowel concept huurcontract, alsmede de algemene voorwaarden kunnen/zullen inmiddels achterhaald zijn.

  Dat de gemeente heeft nagelaten, overeenkomstig door haar opgestelde en ondertekende Vaststellingsovereenkomst, een huurcontract aan te bieden bij terugkeer op de voltooide definitieve ligplaats, dan wel bij oplevering van het gehele project, is de vergunninghouder niet te verwijten.

  Daarnaast is er, zolang niet is voldaan aan de vaststellingsovereenkomst ten aanzien van baggeren op deze ligplaats, geen sprake van een acceptabele ligplaatsvergunning.
  En huur tuin met daarnaasr ligplaatsvergunning zijn nadrukkelijk ONLOSMAKELIJK aan elkaar gekoppeld.

  Laat de gemeente eerst haar verplichtingen nakomen, voortvloeiend uit die overeenkomst, alvorens in gesprek te gaan over huurovereenkomsten.
Terug naar  het labelmenu