Waarderhaven-waardeloos?

chantage

De woonschepenhaven (van 1935) blijkt na dik 70 jaar niet meer "naar de eisen des tijds". Brandgevaarlijk!
Een vuurwerkramp in Enschede en een cafébrand in Volendam, die totaal niets met een bewoonde woonschepenhaven te maken hebben, moeten daarvoor als bewijs dienen.
Maar dan nóg!

Als die haven niet meer deugt: Doe daar dan wat aan... Had je in het verleden allang kunnen doen, want dat brandgevaar is al "tig" jaar bekend.

Zo niet onder burgemeester Bernt Schneiders van Haarlem.
Die pakt niet de haven aan, maar wil dat de boten gaan voldoen aan eisen die niet voor boten gemaakt zijn.
Vastvergrendelde ramen van Pyroguard glas, zelfsluitende deuren en lange wanden, die tenminste 30 minuten bestand dienen te zijn tegen
branddoorslag.

Welke "deskundige" sluit mensen op in een boot, in geval van brand??? VASTVERGRENDELDE ramen in stalen, of hardhouen kozijnen!
Dat idiote plan werd dan ook prompt unaniem afgewezen door de bewoners. En wat was de reactie van onze burgervader?
Hij wil de mensen dan de straat opgooien, want na intrekken van een ligplaatsvergunning is een woonboot niets meer waard.

Toen dat onzalige plan niet haalbaar bleek, werden nog een aantal varianten bedacht, maar steeds weer met dat opsluitsyndroom.
Maakt niet uit dat mensen levend verbranden in hun eigen boot, als het vuur maar niet overslaat!

Het laatste plan, dit keer van de bewoners zelf, leek goed te gaan. Mét instemming van de bewoners uit ontwikkeld tot een Definitief Ontwerp.
Echter: een aantal onlosmakelijke zaken werden steeds buiten het plan gehouden. Zaken zoals grondgebruik en vergoeding voor eigendommen.
Tot er duidelijk werd dat ook dat bij het plan hoorde en de inzichten naar buiten kwamen dat de haven onbetaalbaar zou worden met een goudprijs voor grondhuur.

Ze zijn er nog steeds niet uit en de trucs die worden uitgehaald zijn van een bedenkelijk nivo

De tijd tot 30 augustus.
Later verschoven naar half september
In elk geval is het zo dat de burgemeester van Haarlem niet terugschrikt voor wat hijzelf nota bene aanmeldde als: "chantage"...
Hij wist dus sodemieters goed waar hij mee bezig was.

Een zorgvuldig opgezet plan?

Kijk eens mee naar de gang van zaken.

In een dik pak papier, van 15 april 2013, moeten de bewoners zich met één handtekening accoord verklaren met ALLE onderdelen van het plan.
Dat plan bevat echter zoveel vaagheden, toezeggingen onder voorbehoud en afspraken die niet worden nagekomen, dat ondertekenen dwaasheid is. Wie tekent er nou een blanco cheque?

De uitkomst was voorspelbaar. Er kwamen slechts 3 handtekeningen binnen en dat op zich is veelzeggend genoeg.
Gevolg ervan was dat de burgemeester en de projectmanager beiden, een of enkele dagen na elkaar, met dreigbrieven kwamen.
Eerst de projectmanager, speciaal aangetrokken om dit project tot een goed einde te brengen.....
Even later gevolgd door een monumentaal bericht in de krant van burgemeester Bernt Scheiders zelf

De werkgroep kwam bij elkaar en besloot eveneens de krant op te zoeken.
Ter plaatse werd vergaderd over de te volgen weg. Kop in de wind?

De beschuldiging dat de bewoners niet wilden meewerken was een regelrechte leugen.
Het plan zoals dat nu voorlag, kwam van de bewoners zelf! We waren meegelopen, totdat ineens wethouder Cassee besloot een stootblok op de rails te plaatsen.

Grondprijzen van €25,- per m2, een verhoging van 700%....

De weg die de burgemeester had gekozen, ontlokte weer een reactie in de krant.
Men koos ervoor om "on speaking terms" te blijven. Punt voor punt werden de punten aangehaald en werden er vragen gesteld. 60 vragen, die ook braaf allemaal werden beantwoord. Verreweg de meeste NEGATIEF, zodat het nóg slechter werd dan het was.

En inplaats van enig begrip voor de problemen over niet nagekomen afspraken en vage beloftes, bracht de burgemeester in een vergadering
van de commissie bestuur de leden van het College, in de mededelingenronde nog even op de hoogte van de brieven aan de bewoners, die wel kreten als "chantage" zouden ontlokken. Hij wist dus exact waar hij mee bezig was!
Gewaarschuwd dat dat wel eens kon uitdraaien op een aantal processen, repliceerde de burgervader dat hij niet bang was voor rechters"
en dat hij "er helemaal klaar mee was.

" Inplaats van echter die ferme uitspraken ook waar te maken, schoof hij later de bal terug naar de Raadsleden.
Niet met een verzoek, maar met een EIS.

 

Hoe iedereen denkt over deze wijze van chantage-praktijken, laat ik aan de lezer over, maar om te analyseren wat er nou eigenlijk loos is:
 • de haven, met bewoonde schepen, is in het verleden nooit aangepast aan nieuwe inzichten
 • de ruimte om de haven uit te breiden tot een haven waar VERANTWOORD ligplaatsen kunnen worden uitgegeven, is inmiddels verkwanseld aan de industrie
 • bij ontbreken van regels van bouw~ of woontechnische aard, vroeg de gemeente een handreiking aan het Nederlands Instituut voor Brand en Rampenbestrijding
 • deze stelde bij opening meteen al dat het veilig verhuur van ligplaatsen een aangelegenheid is voor gemeenten
 • door de "ouderwetse" wijze van afmeren -de haven was in eerste opzet juist als afschrik-haven aangelegd-, wordt de uitvoering van eisen ter voorkoming
  van branddoorslag en brandoverslag, dermate duur dat in de haven die kosten niet reëel zijn ten opzichte van veilig te huren ligplaatsen
 • na langdurige gesprekken en onnodige vertragingen, wás er een plan, breed gedragen door de bewoners van de haven
 • door plotseling de grondprijs voor de aangrenzende tuinen met 700% te willen verhogen, blokkeerde alle besprekingen
 • anders dan de burgemeester probeert te verkopen, moeten de bewoners met één handtekening accoord gaan met álle onderdelen van het plan
  terwijl veel uit dat plan in het geheel niet vaststaat.
 • De OPDRACHT aan de Raad, om de overgangsregeling te schrappen uit een pas geleden door diezelfde Raad vastgestelde woonschepenverordening
  heeft NIETS te maken met het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst, maar is inderdaad, zoals de burgemeester zelf al typeerde louter chantage.

  Klik op de tekst om te zien hoe het écht in de overeenkomst staat...

  Is dit wat onze topbestuurder verstaat onder "het beginsel van fatsoenlijk en zorgvuldig bestuur?"


  Van hier kunt u terug naar het keuze-menu    of vervolgen naar de chantage-tour van Bernt

  Ook kunt u protestberichten zien van het Haarlems Dagblad

  of naar het vervolg van deze klucht,   op Draagvlak

  Hoe liggen overigens de   feiten   in deze door Bernt's verdraaide informatie aan de Raad?