Met lle delen van het plan:

 • Faseringsplan dd. 16 november 2012 van technisch bureau Tauw: in hoofdlijnen.
 • Definitief Ontwerp, vastgesteld door de Raad dd 10 februari 2011
 • concept nieuwe ligplaatsvergunning
 • concept huurovereenkomst, met tekening en oppervlaktes
 • Taxaties van de Ruijter Makelaardij dd 30 maart 2012
 • 1:   Of, en in hoeverre het faseringsplan kan worden aangehouden, is onzeker.
  Technisch bureau Tauw is aan de kant geschoven. Royal Haskoning voert nu de regie, maar is, door de getekende contracten
  wl gebonden aan dat faseringsplan.
  Het chte werk kan echter niet eerder beoordeeld worden dan nadat een aannemer aangeeft of berhaupt wel in een overvolle haven
  met zulk zwaar materiaal, kan en mag worden gewerkt. En op moment van dit schrijven IS er nog geen aannemer!

  ...maar er moest wl, een jaar geleden al, getekend worden...

  2:   Defintief ontwerp. Dat zal weinig problemen geven, want dat kwam immers van de bewoners zelf...
  Een beetje onzinnig om dit in een contract op te nemen, omdat de inspraak en besluitvorming reeds gepasseerd zijn.

  3:   Concept ligplaatsvergunning.

  Je tekent natuurlijk sowieso niet voor een concept. Daarin staat immer nog niets vast...
  Maar los daarvan:
  Alle woonboten in de haven hebben een ligplaatsvergunning, op naam eigenaar, op naam boot en op ligplaats(nummer)
  Wordt een boot verkocht, dan moet de nieuwe eigenaar een nieuwe ligplaatsvergunning aanvragen.
  Alle andere eigenaren kunnen dus gewoon hun ligplaatsvergunning behouden. Het feit dat nummer X nu enkele meters verderop ligt
  maakt voor de vergunning geen enkel verschil. Hoe een concept er uit ziet, is dus alleen voor een nieuwe eigenaar van belang.

  4:   Concept huur grond
  We MOESTEN, onbespreekbaar, precario hebben. Zwart-op-wit.
  Binnen die regeling zijn stukken grond uitgegeven door de havendienst. Dat zou evengoed kunnen gebeuren door grondbedrijf.
  Dan is het weer waar het ook was, vr die verplichte precario.
  Hoe een eventueel contract er dan uit gaat zien, valt te overleggen. De methode "slikken of stikken" getuigt niet van fatsoen.
  Het zal goeddeels van de prijs afhangen, of mensen bereid zijn om alles dat ze hdden, weer opnieuw op te bouwen.
  Bedenk dat je "even" dik 40 jaar van je leven weggooit. Geef mij die 40 jaar terug, dan ben ik fit genoeg om opnieuw te beginnen.

  5:   Taxatie
  Is het niet raar, dat er geen tegemoetkoming bewoners op de begroting is aangevraagd?
  Dat er geen reet terecht komt van dat "Fatsoenlijk en in onderling overleg" in orde maken, zoals de Raad werd voorgespiegeld?
  Dat er nu gehoopt wordt op een aanbestedingsvoordeel..... omdat het anders (financieel) terugkomt bij de Raad....?
  Het gesjacher om te taxeren, ..//.. ongeacht legaal of gedogen gebruik..//.., om later te schrijven dat je gedogen gebruik niet vergoedt...
  Terwijl er voor de taxatiebedragen reeds getekend is!
  De bewoners hebben er in de loop der jaren WEL in geinvesteerd en dat wordt nu platgewalst!!!

  En de VAST stelling zelf, hebben we dan nog niet eens gehad!

  Onder punt H: en I: de gemeente "wenst" het grondgebruik bij woonschepen te reguleren, niet langer onder precario,
  maar nu als "tuingrond" met een goudprijs.... die pas zal worden berekend als eerst die handtekeningen maar binnen zijn.
  Zoals de gemeente ZELF stelde is dit onbespreekbaar.

  Onder punt J: Beindiging ligplaatsvergunning is voor de huidige eigenaren/bewoners niet aan de orde.
  In gebruik afnemen van grond is bespreekbaar, maar niet met de bekende Botte Bijl-methode.

  Onder punt K: De gemeente heeft naar de bewoners toe (slecht) gecommuniceerd. Afspraken zijn daarbij NIET gemaakt.
  Wel is er gedreigd en afgeperst.

  Uitwerking in artkelen:
  Onderin artikel 1 wordt vastgesteld dat er nog niks is vastgesteld. ..//.. kan afwijken..//..

  onder punt 2 wordt zelfs geist dat vergunninghouder instemt met het ..//.. nog nader uit te werken plan..//..
  waar door de gemeente of de aannemer/onderaannemer(s) werkzaamheden op of aan de eigendommen moeten worden uitgevoerd
  Welke aannemer(s), of welke werkzaamheden is nog niet bekend maar u moet er wl NU al mee akkoord gaan!

  Artikel 2:
  1: Waar ten behoeve van de renovatie (onderhoud) gewerkt moet worden aan de oevers/beschoeiingen is geen specifieke
  toestemming voor verplaatsing van de woonboot nodig. zie hiervoor artikel 10, sub 5 in de verordening op woonschepen.

  3: De gemeente sluit een verzekering af en laat dit niet over aan de laagste inschrijver of diens onderaannemers.

  4: De staat van onderhoud van een woonschip hoort thuis onder de woonschepenverordening. Waar het daar niet voorkomt
  vanwege de landelijke wetgeving, kan het niet als sluipweg hier alsnog worden ingevoerd.

  Artikel 3:
  2: Kosten voor AANSLUITING op gas/ water en licht kunnen niet voor voor rekening van de gebruiker zijn. Ze zijn immers aangesloten.
  Als door de ingreep zoals de gemeente die nu eist, de aansluiting moet worden hernieuwd, zijn die kosten voor de gemeente.
  Ook de kosten voor de meters van de nutsbedrijven zijn niet voor rekening van de gebruiker, tenzij schade door grove nalatigheid.

  Artikel 4:
  onder 1 en 2:   Intrekken ligplaatsvergunning totaal niet aan de orde.

  3: en 4: Zie eerder commentaar op verplichte precario.

  Artikel 5:
  2: 3: en 4: Er wordt uitgegaan van tijdige oplevering van "vrij beschikbare" grond.
  Er wordt geen rekening gehouden met ouderen en alleen wonenden die, mogelijk, een eenzijdig aangemelde datum
  niet kunnen halen. Het kan dan niet zo zijn dat getekend wordt dat nog te verplaatsen opstallen/objecten/voorwerpen
  dan zomaar vervallen aan de gemeente. (confisqueren)

  5: Ten aanzien van verzekering geldt het zelfde als onder punt 3.

  Artikel 6:
  Bij de afpersingstactiek zoals hier is opgevoerd, is nergens sprake van vrijwillige ondertekening/nakoming van afspraken.
  Compensatie moet worden betaald voor de investeringen, zoals die op de huidige ligplaats in de loop der jaren is gedaan
  Het hernieuwd inrichten van de ligplaats is een rechtstreeks gevolg van de eisen die de gemeente stelt.

  Artikel 8:
  Zoals boven aangehaald, is er dus minimaal geregeld en is artikel 8 niet van toepassing.

  Het feit dat:
  De handtekeningen pas na dreiging over stopzetten, wegslepen, zelfs verbannen uit de gemeente, zijn verkregen,
  zie hierover de geschiedschrijving, en
  het feit dat op de overeenkomst ondubbelzinnig boven de handtekening is vermeld: "Onder dwang getekend", houdt in
  dat geheel deze overeenkomst waardeloos is en met vrijwillig en/of draagvlak

  TEN AANZIEN VAN DE OVEREENKOMST
  niets te maken heeft.


  Waar wil je heen?